PunësimSpecialist Ligji te Kron Construction

September 11, 20210

Kron Construction po kërkon për një Specialist/e Ligji. 

 

Përshkrimi i Punës

 • Harton dhe interpreton kontrata dhe marrëveshjeve të ndryshme që lidh kompania me klientët, furnitorët dhe me çdo palë të tretë, sipas objektit dhe qëllimit të saj
 • Harton kërkesa drejtuar intstitucioneve shtetërore (Bashki, Ministri, UKT sha, OSHEE sha, Tatime, Inspektoriate shtetërore etj) dhe aplikime te vazhdueshme në QKB
 • Arkivon çdo dokument pronësie që përbëjn aset të shoqërisë
 • Bashkëpunon me BNJ për mbarëvajtjen e proçesit të punësimit (kontrata pune, regjistër punëmarrësish, regjistër aksidentesh, kontratë me mjekun, listëpagesa, mbledhje të këshillit të sigurisë në punë etj)
 • Arkivon dhe ruan çdo dokument që vjen nga jashtë për Departamentin Ligjor dhe që del nga shoqëria
 • Ruan kontakte me noterët e shoqërisë (mbarëvajtjen e proçesit nga momenti i hartimit të kontratës, firmosjes, vulosjes në zyrë, dërgimit tek noterët, nënshkrimi i kontratës dhe vulosja nga noteri, tërheqja e kopjeve origjinale në zyrë)
 • Përkthen dokumente juridike në shqip ose në gjuhën angleze
 • Harton dhe përgatit dokumentacionin për tendera

 

Kualifikimet:

 • Master në Drejtësi
 • Eksperienca të mëparshme 
 • Avantazh: eksperiencë në industrinë e ndërtimit
 • Aftësi shumë të mira në formulimin e qartë të mendimit juridik dhe shkrimit të tij sipas formateve të kërkuara
 • Aftvsi shumë të mira komunikimi, pune në grup dhe dedikimi në ndjekjen dhe përfundimin e punëve
 • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze në të folur dhe të shkruar
 • Njohje shumë e mirë e  MC Office dhe MS Projects.

 

Mënyra e aplikimit:

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në e tyre në adresën e email-it info@kronconstruction.al duke specifikuar në Subjekt të e-mail-it emrin e pozicionit.IALIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020