PunësimSpecialist Ligjor te Komuna Klinë

September 10, 20210

Komuna Klinë, Kosovë shpall konkursin për Specialist/e Ligjor/e.

 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës

 • Kryen të gjitha punët juridike dhe Administrative 
 • Kontrollon të dhënat, regjistron të dhënat dhe bën ndryshime në SIKTK
 • Realizon punë profesionale e teknike për mirëmbajtjen e kadastrit
 • Kujdeset që përmbajtja dhe forma e projekt akteve normative të jetë e saktë, si nga aspekti gjuhësor dhe teknik si dhe të jenë identike në gjuhët zyrtare
 • Përgatit shkresa profesionale për zyrën kadastrale dhe Pronsore
 • Me urdhër të eprorit kryen edhe punë tjera 

 

Kërkesat e përgjithshme për pranim

 • Të jetë shtetas/e i/e Republikës së Kosovës
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët
 • Të jetë i/e aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji

 

Kërkesa formale

 • Bachelor në Ligj
 • Të ketë të paktën 2 (dy) vite përvojë pune në fushën për të cilën zhvillohet procedura për plotësimin e pozitës së lirë të punës

 

Kërkesa të nevojshme

 • Njohuri të plotë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike 
 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësitë
 • Njohuri të mira të metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike ose analitike dhe në marrjen e vendimeve
 • Aftësi logjike dhe analizuese
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave
 • Aftësi komunikuese dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar

 

Mënyra e aplikimit

Përmes portalit për rekrutim elektronik https://konkursi.rks-gov.net   

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Deshmi nga gjykata qe nuk jeni nen hetim

Afati i fundit i aplikimit: 10.09.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020