PunësimSpecialist Ligjor te Komuna Klinë

August 24, 20210

Komuna Klinë shpall aplikimin për Specialist/e Ligjor/e.

 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës

 • Zbaton planin e punës dhe realizmon shërbime ndaj qytetareve ne fushën e gjendjes civile
 • Trajton kërkesat e qytetarëve për korrigjimin e gabimeve të bëra në regjistrimin e emrit, mbiemrit dhe regjistrime të mëvonshme 
 • Bënë regjistrimin e lindjeve, martesave dhe vdekjeve si dhe përgatit regjistra sipas kërkesave të drejtoritve komunale lidhur me gjendjen civile 
 • Kryen shërbime sipas kërkesave te qytetareve për lëshimin e certifikatave të lindjes, te vdekjes dhe martesës; vërtetim mbi statusin martesor; vërtetimin që personi është në jetë (gjallë); certifikata mbi gjendjen familjare
 • Pranon raporte të ndryshme nga komunat e tjera për ndryshime në dokumentacion dhe realizon raporte të ndryshme për komuna të tjera
 • Përpilon dhe plotëson deklarata të ndryshme dhe merr në pyetje dëshmitarët në prezencën e palëve për lloje të ndryshme të regjistrimeve apo lëshimin e vertetimeve
 • Mirëmban dhe ruan regjistrat e ndryshme dhe librat e lindjes,vdekjes dhe marteses
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Kërkesat e përgjithshme për pranim

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik

Kërkesat formale

 • Diplomë/a të studimeve universitare ne njeren nga keto drejtime: Juridik ose Administrate Publike
 • Kualifikime të posaçme formale

Kërkesat të përgjithshme 

 • Njohuri profesionale në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve bazike;
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar udhëzime për të përmirësuar efikasitetin;
 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë për të realizuar plane dhe procedura të caktuara;
 • Aftësi të mira komunikuese
 • Njohje e paketës Microsoft Office.

Mënyra e aplikimit

Përmes portalit për rekrutim elektronik, duke klikuar këtu.

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit
 • Dokument që dëshmon se nuk keni ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve

 • Testimi me shkrim
 • Vlerësimi i CV-së
 • Intervistë

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen

 • Njohuritë nga legjislacioni i gjendjes civile;
 • Aftësi dhe pavarësi në vendimmarrje;
 • Shkathtësi në komunikim, planifikim dhe bashkëpunim;
 • Njohje e Paketës Microsoft Office 

Afati për aplikim 16.08.2021 – 24.08.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020