Burime LigjoreNdërrmarrësi & TregtiTë Bërit Biznes: Një Cikël Nga Etika në Ligj

September 22, 20210

Sipërmarrësit bëjnë biznes duke ju përmbajtur normave etike dhe kërkesave ligjore. Në një postim të mëparshëm kemi theksuar rëndësinë e të pasurit “etikë në bërjen e biznesit”. Prandaj artikulli i sotëm përqendrohet në dispozitat formale të ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”.

Në mënyrë të veçantë, ligjvënësi kërkon që bizneset të shmangin situatat e mëposhtme:

 • Praktikat e Padrejta
 • Praktikat Çorientuese
 • Praktikat Agresive
 • Publiciteti i Padrejtë
 • Publiciteti Krahasues

 

Praktika të Padrejta

Sjellje joprofesionale ndaj klientëve – kur pritet të tregohet sjellje dhe kujdes i veçantë ndaj tyre – konsiderohet si “praktikë e padrejtë”. Prandaj, shmangni veprimet e mëposhtme:

 • Mos kryeni asnjë veprim që mund të dobësojë aftësinë e klientit mesatar për të marrë një vendim, si rezultat i informacionit të dhënë.
 • Një veprim i tillë është i rëndësishëm vetëm kur në ndonjë rast tjetër, i pa ndikuar nga informacioni i dhënë, klienti nuk do të kishte marrë një vendim të tillë.
 • Mos i përdorni praktikat e padrejta tregtare, apo ndonjë praktikë tjetër që është kundër parimit të përgjithshëm të mirëbesimit në fushën tuaj të biznesit.

 

Praktikat Çorientuese

Këto praktika ndikojnë në zgjedhjen e konsumatorit njësoj si më sipër. Për këtë qëllim, shmangni skenarin  e mëposhtëm:

 • Sigurimi i informacionit të pasaktë dhe/ ose të pavërtetë për produktin tuaj, i cili mund të ndikojë në zgjedhjen e klientëve, sipas mundësisë që nëse informacioni do të ishte i saktë – klienti nuk do të kishte marrë një vendim të tillë.

Jepni informacion të saktë dhe të vërtetë në lidhje me:

 • Ekzistencën ose natyrën e mallrave ose shërbimeve
 • Karakteristikat kryesore të mallrave, të tilla si disponueshmëria, dobia, aplikimi, përbërja, pajisjet shtesë, etj
 • Karakteristikat kryesore të shërbimit, të tilla si disponueshmëria, dobia, rreziqet, aplikimi, pajisjet ndihmëse, etj
 • Nivelin e angazhimeve të tregtarit
 • Çmimin ose mënyrën e llogaritjes së tij
 • Garancinë për nevojën për një shërbim, pjesë rezervë, zëvendësim ose riparim
 • Natyrën, atributet dhe të drejtat e tregtarit ose agjentëve të tij
 • Të drejtat e konsumatorit.

Veçanërisht kujdesuni për:

 • Tregtimin e mallrave ose shërbimeve

Sidomos për “publicitetin krahasues” i cili mund të krijojë konfuzion me çdo mall, shërbim, markë tregtare, emër tregtar ose shenjë dalluese të një konkurrenti.

 • Angazhimin tregtar me tregtarët e tjerë
 • Kryerjen e praktikave në përputhje me ligjet dhe rregulloret

 

Praktikat Agresive

Në mënyrë që një praktikë e padrejtë të konsiderohet si agresive, duhet:

 • Të ndikojnë në lirinë e zgjedhjes së konsumatorit
 • Të ushtrojë dhunë psikologjike dhe/ ose fizike për të ndikuar në zgjedhjen e klientëve

Për këtë arsye, merrni parasysh këto elemente:

 • Kohëzgjatjen e praktikës, vendndodhjen dhe natyrën e saj
 • Përdorimin e gjuhës ose sjelljes kërcënuese ose abuzive
 • Përdorimin e çdo rrethane fatkeqe që mund t’i ketë ndodhur konsumatorit për të cilat ju si tregtar jeni të vetëdijshëm për të ndikuar në vendimin e konsumatorit
 • Kryerja e akteve të cilat mund ta bëjnë të pamundur përmbushjen e detyrimeve kontraktuale
 • Kryerjen e veprimeve kërcënuese (që ligji i ndalon) me qëllim marrjen e ndërmarrë vendimeve

Siç e përmendëm më parë, çdo shitës duhet të përmbahet/shmanget nga publiciteti i padrejtë dhe krahasues.

Publiciteti është i Padrejtë kur është diskriminues në bazë të:

 • Seksit
 • Garës
 • Fesë
 • Kombësisë
 • Besimeve politike
 • Moshës
 • Karakteristikave fizike dhe mendore.

Publiciteti është Krahasues kur haptazi ose në mënyrë të nënkuptuar, identifikon tregtarë të tjerë konkurrues dhe/ ose mallra ose shërbime të ofruara prej tyre.

Skenarët mund të jenë si më poshtë:

 • Mashtron konsumatorin
 • Nuk kompreson mallrat dhe shërbimet që plotësojnë të njëjtat nevoja ose që i shërbejnë të njëjtit qëllim
 • Përfiton padrejtësisht nga reputacioni nga përdorimi i një marke tjetër tregtare, shenjë dalluese ose pozicioni i tregut të një konkurrenti tjetër.

Kryerja e praktikave dhe publicitetit të drejtë dhe informues shkojnë përtej moralit të mirë në tregti. Ligji kërkon bindje nga çdo sipërmarrës.

Më poshtë janë shembuj nga jeta e përditshme të cilat ju (si pronar biznesi) duhet t’i shmangni:

 • Oferta të Kufizuara / Oferta Speciale / Oferta vetëm për sot!

Paraqitja e një oferte si të vlefshme vetëm për një periudhë të shkurtër kohore, në mënyrë që të ndikojë në vendimmarrjen e klientit.

 • Reklamimi në gjuhën shqipe, ofrimi i shërbimit ndaj klientit në një gjuhë tjetër

Situata kur një kontratë negociohet dhe lidhet në gjuhën shqipe, por shërbimi ndaj klientit pas shitjes është i disponueshëm në gjuhë të huaja- pa e ditur klienti këtë informacion që nga fillimi.

 • Vetem per ty!

Shfaqja e të drejtave të klientit- të cilat garantohen me ligj- si një veçori e veçantë e ofertës së biznesit.

 • Dyqani është në proces likuidimi

Vendosja e banderolave ​​në dritaren e dyqanit me qëllim shitjen më të shpejtë të të gjitha mallrave, duke pretenduar se dyqani do të mbyllet së shpejti.

 • Shitje agresive derë më derë

Kryerja e shitjeve derë më derë dhe refuzimi i largimit, pavarësisht se pronari i apartamentit kërkon që ju të largoheni, nëse nuk e blini produktin.

Biznesi i sotëm mund të jetë sfidues, ndaj gjithmonë mund t’i referoheni Legit për çdo këshillë apo shërbim ligjor që mund t’ju nevojitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020