PunësimThirrje e Hapur për Hulumtues/ Redaktorë

November 16, 20210

Thirrje e Hapur për Hulumtues/ Redaktorë

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë  (YIHR – KS) po kërkon të angazhojë për një periudhë afatshkurtër dy (2) hulumtues/redaktorë për mbledhjen, organizimin e të dhënave dhe prodhimin e draftit të parë të raportit të tretë të përbashkët të shoqërisë civile mbi situatën e të drejtave të njeriut në Kosova për vitin 2021.

Hulumtuesi/ redaktori do të kryejë detyrat e mëposhtme:

 • Harton dhe prodhon draftin e parë të raportit të përbashkët vjetor të të drejtave të njeriut të shoqërisë civile për vitin 2021;
 • Kontaktoni OJF-të përkatëse që punojnë në fushën e të drejtave të njeriut për të mbledhur informacion;
 • Koordinon, mbledh dhe organizon të dhëna për raportin nga OJF-të;
 • Kryen kërkim të thelluar mbi gjendjen aktuale të të drejtave të njeriut në Kosovë;
 • Kryen hulumtim mbi kornizën ligjore të të drejtave të njeriut në Kosovë;
 • Verifikoni që të gjitha të dhënat dhe informacionet në raport janë të sakta; dhe
 • Kryeni detyra të tjera sipas nevojës.

Hulumtuesi/ redaktori duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme:

 • Të ketë aftësi të mira dhe njohuri për metodologjitë e kërkimit dhe shkrimin e raporteve;
 • Dy (2) vite përvojë në hulumtimin dhe shkrimin e raporteve;
 • Dy (2) vite përvojë pune me organizatat joqeveritare;
 • Njohuri eksperte për të drejtat e njeriut dhe çështjet që lidhen me sundimin e ligjit;
 • Njohuri të kontekstit social, politik, ekonomik dhe të të drejtave të njeriut në Kosovë; dhe
 • Aftësi të shkëlqyera të të shkruarit në anglisht.

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë me email dokumentet e mësipërme jo më vonë se data 21 Nëntor 2021 në adresën application@yihr.org,  me temën “Aplikim për studiues afatshkurtër”:

 • CV;
 • Letër interesi;
 • Propozim Financiar për 15 ditë pune; dhe
 • Tre (3) modele shkrimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020