Burime LigjoreNdërrmarrësi & TregtiThirrje për Aplikim: OShC-të në KS

October 15, 20210

Projekti EU TACSO 3 po organizon një program trajnimi on-line mbi Mendimin e Dizajnit për organizatat e shoqërisë civile (OSHC) në Kosovë që do të zhvillohet më 28-29 Tetor 2021.

Programi i trajnimit synon të ofrojë njohuri teorike dhe praktike për grupe të ndryshme të OSHC-ve, përfshirë rrjetet kombëtare, organizatat e rimbursimit, ofruesit e shërbimeve sociale, ofruesit e ngritjes së kapaciteteve etj. Aplikantëve të interesuar u kërkohet të demonstrojnë aftësinë dhe motivimin për të aplikuar aspektet e Mendimit të Dizajnit në proceset e zhvillimit të tyre organizativ. Programi i trajnimit do të zbatohet në shqip dhe anglisht me interpretim në shqip, serbisht dhe anglisht.

Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit do të njihen me metodologjinë, do të mësojnë se si të përdorin mjetet e Mendimit të Dizajnit dhe do të punojnë mbi zhvillimin e një zgjidhjeje ndaj një sfide të caktuar. Pjesëmarrësit do të kalojnë nëpër të pestë fazat e Mendimit të Dizajnit, do të ndërtojnë prototipin e tyre, do ta testojnë atë me përdoruesit e mundshëm ose aktorë të tjerë dhe do të krijojnë një zgjidhje të re të përmirësuar që bazohet në nevojat e përdoruesve të ardhshëm. Gjatë trajnimit ata do të mësojnë se si të shprehin dhe zbatojnë idetë e tyre, të ndërtojnë produkte ose shërbime të reja, si të përmirësojnë ato ekzistueset dhe si të zbatojnë me sukses risitë në organizimin e tyre.

Trajnimi mbi Mendimin e Dizajnit synon t’u shërbejë dy objektivave kryesorë:

  • Forcimi i zhvillimit organizativ të OSHC -ve për të rimenduar qasjen tradicionale të menaxhimit të projekteve, veçanërisht gjatë fazës së konsultimit me grupet e interesit
  • Inkurajimi i përfshirjes së metodologjisë së Mendimit të Dizajnit në aktivitetet dhe projektet e OShC-ve në Kosovë për të ofruar zgjidhje afatgjata të bazuara në nevojën efektive

Për të siguruar trajnim efektiv me qasje të thelluar dhe ushtrime praktike, numri i OShC-ve të përzgjedhura, përfshirë rrjetet kombëtare, organizatat e rimbursimit, ofruesit e shërbimeve sociale, ofruesit e ngritjes së kapaciteteve, etj.do të jetë i kufizuar (deri në rreth 20 përfaqësues të rrjeteve/organizatave).

Çdo rrjet ose organizatë e OSHC -ve mund të aplikojë me deri në dy përfaqësues për pjesmarrjen në trajnim. Pritet që pjesëmarrësit e propozuar të punojnë drejtpërdrejt me detyrat, duke kontribuar kështu në prezantimin dhe miratimin e qasjeve të reja në zhvillimin organizativ.

Përzgjedhja do të bëhet nga BE TACSO 3 bazuar në kriteret e mëposhtme:

  • Organizata demonstron motivim për të rritur njohuritë dhe aftësitë në aplikimin e aspekteve të Mendimit të Dizajnit në strukturat e saj
  • Organizata tregon qartë nevojën dhe gatishmërinë për të prezantuar dhe miratuar qasje të reja në zhvillimin organizativ dhe ndërveprimin me grupet e interesit
  • Pjesëmarrësit/përfaqësuesit e propozuar të organizatës përfshihen drejtpërdrejt në aktivitetet duke kontribuar në krijimin dhe prezantimin e procedurave dhe miratimin e qasjeve të reja në zhvillimin organizativ

Afati i fundit për aplikim është dita e Mërkurë, 20 Tetor 2021, ora 17:00.

Klikoni këtu për formularin e aplikimit.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020