PunësimUSAID Kosova: Oficer Ndërlidhës për Gjykatën

October 21, 20210

Chemonics kërkon një kandidat/e për pozicionin e Oficerit Ndërlidhës të Gjykatës për Aktivitetin e Drejtësisë në Kosovë të financuar nga USAID.

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Mban komunikime me gjykatat e Aktivitetit të Drejtësisë për të raportuar mbi progresin e zbatimit të qëllimeve, organizon ngjarje dhe sipas nevojës, takime për konsulentët e emigrantëve me organizatat dhe zyrtarët vendas.
 • Ndihmon dhe monitoron zhvillimin, duke këshilluar Ekipet e Përmirësimit të Gjykatës për të forcuar efikasitetin dhe efektivitetin e ofrimit të shërbimeve nga gjykatat e Kosovës dhe ndërveprimin e tyre me qytetarët.
 • Merr pjesë dhe/ose raporton për takimet formale dhe joformale me homologët, duke përfshirë takimet me kryetarët e gjykatave, gjyqtarët, personelin e gjykatave, grupet e lidhura, dhe partnerët e projektit.
 • Kryen kërkime sipas detyrave në Planin e Punës të deleguar nga Specialisti i Performancës së Gjykatës, përgatit reporte të zgjedhura dhe bën rekomandime për zbatim.
 • Mbështet me përgatitjen e dokumentacionit dhe procedurat për personelin e gjykatës, sipas nevojës, dhe ndihmon me përkthim ligjor në gjuhët anglisht, shqip dhe/ose serbisht.
 • Ndërvepron me projektet e tjera të USAID/Kosovës për të shmangur përsëritjen dhe shfrytëzon burimet e mundshme për komunikimin e projekteve.
 • Ndihmon në planifikimin e punës së projektit, raportimin (javor, mujor, tremujor) dhe mbledhjen e të dhënave MEL.

Aftësitë dhe Kualifikimet e kërkuara

 • Diplomë Bachelor në drejtësi, ose fushë të ngjashme
 • Dy vjet eksperiencë  pune profesionale; preferohet puna në sektorin e drejtësisë
 • Aftësi të forta ndërpersonale dhe aftësi në ndërtimin e marrëdhënieve
 • Aftësi e demonstruar për të punuar në mënyrë efektive në ekip dhe individualisht
 • Mendim kritik i demonstruar dhe aftësi në zgjidhjen e problemeve
 • Njohuri në anglishten, shqipen dhe/ ose serbishten e shkruar dhe të folur 
 • Udhëheqje e demonstruar, shkathtësi dhe integritet

Ju lutemi dërgoni aplikimet vetëm në formë elektronike, duke përfshirë një letër interesi dhe CV në: eluzha@justiceactivity-ks.org  jo më vonë se data 5 Nëntor 2021

Ju lutemi shkruani në subjekt “Oficer Ndërlidhës i Gjykatës”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020