PunësimUSAID KS: Këshilltar Ligjor

October 21, 20210

Chemonics kërkon një kandidat/e për pozicionin e Këshilltarit Ligjor për Drejtësinë e Kosovës të financuar nga USAID.

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Mbështet përpjekjet e projektit për kërkimin, hartimin, rishikimin dhe komentimin e legjislacionit parësor dhe dytësor.
 • Analizon legjislacionin, kryen kërkime dhe analiza të dokumenteve ligjore, protokolleve dhe memorandumeve të tjera.
 • Përgatitn përmbledhje kërkimore, duke formuluar opsionet e politikave.
 • Zbaton aktivitetet në lidhje me KGJK -në, Komitetet e saj, Sekretariatin dhe gjykatat.
 • Mbështet projektin dhe palët e përfshira, Kryesuesin e KGJK -së dhe sipas nevojës zyrtarë të tjerë të KGJK -së, përfshirë Drejtorin e Sekretariatit të KGJK -së, në çështjet e politikave.
 • Merr pjesë në takime formale dhe joformale me homologët, përfshirë anëtarët e KGJK-së dhe Sekretariatin e saj, gjyqtarët, avokatët, personelin e gjykatave dhe grupet përkatëse, në projektet e financuara nga donatorët dhe përgatit leximeve të detajuara në ato takime.
 • Përgatit, ose ndihmon në përgatitjen e planit vjetor të punës së programit, oraret e zbatimit, planin e monitorimit të performancës dhe mbledhjen e të dhënave të lidhura me to, dokumentet e politikave dhe dokumentet e pozicioneve, si dhe raporte periodike të kërkuara nga USAID, duke përfshirë raport progresi tremujor dhe vjetor.
 • Detyra të tjera sipas rastit.

Aftësitë dhe Kualifikimet e kërkuara

 • Bachelor në drejtësi, ose një fushë të ngjashme
 • Pesë (5) vjet përvojë pune me zbatimin e projekteve në sektorin e drejtësisë 
 • Përvojë e mëparshme dhe njohuri ndaj sektorit të drejtësisë në Kosovë, përfshirë rolin dhe funksionet e institucioneve dhe historinë e reformave dhe zhvillimet e fundit
 • Përvojë me ofrimin e asistencës teknike ndaj administrimit institucioneve të sektorit të drejtësisë
 • Aftësi të forta ndërpersonale dhe aftësi  në ndërtimin e marrëdhënieve
 • Aftësi e demonstruar për të punuar në mënyrë efektive në ekipe dhe individualisht
 • Mendim analitik i demonstruar dhe aftësi ndaj zgjidhjes së problemeve
 • Njohuri gjuhësore në të folur dhe të shkruar: Anglisht, Shqip dhe/ ose Serbisht 
 • Aftësi udhëheqëse të demonstruara, shkathtësi dhe integritet

Ju lutemi i dërgoni aplikimet vetëm në formë elektronike, duke përfshirë një letër interesi dhe CV në: eluzha@justiceactivity-ks.org  jo më vonë se 5 Nëntor 2021. Ju lutemi shkruani “Këshilltar Ligjor” në subjekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020