PunësimVend Pune si Jurist (Legal & Compliance) te Kredo Finance

July 14, 20210

Kredo Finance po kërkon të punësojë, me kohë të plotë, një Jurist menaxher  për t’ju bashkuar stafit të Departamentit Juridik.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Siguron asistencë dhe mendim ligjor për departamentet dhe organet menaxhuese të institucionit financiar në baza ditore;
 • Mban aktivitetet e kompanisë në përputhje me legjislacionin e ri;
 • Kujdeset për pajtueshmërinë e kompanisë me rregullat, rregulloret e brendshme dhe ligjet e tjera të zbatueshme në fuqi;
 • Jep këshilla ligjore dhe mendim ndaj njësive të biznesit, për zhvillimin e produkteve të reja;
 • Harton dhe rishikon termat dhe kushtet ligjore të produkteve të reja dhe fushatave promovuese përkatëse;
 • Shqyrton materialet e marketingut për produktet dhe fushatat e reja;
 • Jep këshilla ligjore për marrëdhënien me klientët;
 • Siguron që produktet dhe shërbimet e ofruara të jenë në përputhje me rregullat dhe rregulloret;
 • Jep  këshilla ligjore dhe asistencë për çështje gjyqësore që lindin nga procedura të ndryshme ligjore kundër palëve të treta;
 • Harton marrëveshjet tregtare që lidh institucioni financiar me partnerë biznesi, ofrues të shërbimeve dhe furnitorët;
 • Këshillon departamentin e Burimeve Njerëzore mbi ligjin e punësimit dhe çështjet e punës;
 • Nxit zbatimin e parimeve më të mira të qeverisjes së korporatave në të gjithë institucionet financiare;
 • Siguron krijimin dhe / ose azhornimin e çdo politike dhe / ose procedure në lidhje me çështjet e Qeverisjes së Korporatave që mund të kërkohen nga legjislacioni në fuqi dhe / ose korniza rregullative;
 • Kujdeset për respektimin e Statutit sipas liçensimit nga Banka e Shqipërisë;
 • Propozon ndryshime siç kërkohen nga Banka Kombëtare e Shqipërisë;
 • Siguron kryerjen e formaliteteve ligjore përkatëse (në Regjistrin Tregtar, Bankën Kombëtare të Shqipërisë dhe Regjistrin e Aksioneve);
 • Zgjidh çështje ligjore në lidhje me veprimtarinë e institucionit financiar në përputhje me legjislacionin actual;
 • Jep këshilla ligjore dhe siguron që interesat ligjore të institucionit financiar të mbrohen në mënyrën më të mirë të mundshme;
 • Të negociojë, përgatisë dhe rishikojë kontratat, marrëveshjet dhe dokumentet e tjera ligjore;

 

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

 • Të ketë eksperiencë pune minimumi 3 vjet në banka ose institucione të tjera financiare;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të ligjit bankar, ligjit tregtar dhe ligjeve të tjera të zbatueshme në fuqi;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë njohuri shumë të mira Paketës Microsoft Office;
 • Të ketë aftësi shumë të mira analitike, planifikuese dhe menaxhuese;
 • Të ketë aftësi për të reaguar ndaj ngjarje të papritura;
 • Të ketë aftësi të forta prezantuese dhe ndërpersonale;
 • Të ketë njohuri shumë të mira në të shkruar dhe në të folur, në anglisht dhe në shqip;
 • Të ketë njohuri të mira të praktikave më të mira të qeverisjes korporative;
 • Të demonstrojë përvojë në mbështetjen e organeve drejtuese.

 

Për të aplikuar për këtë pozicion pune, dërgoni CV-në në adresën e e-mailit  rekrutime@kredo.al.

Afati i fundit i aplikimit: 18/07/2021. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020