PunësimZëvendësdrejtues për Departamentin e të Drejtave të Njeriut dhe Komuniteteve te OSBE Kosovë

September 20, 20210

Misioni i OSBE -së në Kosovë po kërkon një Zëvendësdrejtues/e  për Departamentin e të Drejtave të Njeriut dhe Komuniteteve.

 

Kërkesat e përgjithshme 

 

 • Gjendje e shkëlqyer fizike
 • Posedimi i lejes së drejtimit dhe pasja e aftësisë për të drejtuar automjetin duke përdorur kamio manuale
 • Aftësi për të përballuar vështirësitë fizike dhe gatishmërinë për të punuar orë shtesë dhe në një mjedis me infrastrukturë të kufizuar

 

Kërkesa për Fushën e Ekspertizës

 • Përvojë  pune në fushën e të drejtave të njeriut, minoriteteve ose çështjet gjinore
 • Aftësi të dukshme organizative, analitike, komunikuese dhe ndërpersonale
 • Përvojë në hartimin e raporteve
 • Diplomë universitare e nivelit të dytë/trajnime të certifikuara në fushat përkatëse.
 • Avantazh: Diplomë universitare e nivelit të dytë në disiplinë menaxhimi 
 • Diplomë universitare e nivelit të parë, kombinuar me dy vjet përvojë shtesë kualifikuese mund të pranohet në vend të diplomës universitare të nivelit të dytë.
 • Të paktëm 10 vjet përvojë profesionale të rëndësishme, të larmishme, me ushtrim përgjegjësish në mënyrë progresive, duke përfshirë të paktën 5 vjet në nivel menaxhues – i ngjashëm me pozicionin aktual

Të detyrueshme: 

 • Eksperiencë menaxhuese dhe mbikqyrëse
 • Njohuri të demonstruara nga puna në fushën e të drejtave të njeriut, sundimit të ligjit dhe/ose programet me komunitetin minoritar
 • Përvojë në kontrollin e cilësisë së programeve, raporteve dhe aktiviteteve
 • Përvojë në shkrimin dhe redaktimin e raporteve analitike
 • Aftësi dhe gatishmëri e demonstruar për të punuar si anëtar/e i/e një ekipi, me njerëz me prejardhje të ndryshme kulturore/ fetare dhe pikëpamje të ndryshme politike, duke ruajtur paanshmërinë dhe objektivitetin
 • Aftësi për të nxitur një mjedis pune kolegjial, gjithëpërfshirës
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (niveli: profesional)
 • Aftësi për të përdorur aplikacionet e Windows, përfshirë përpunimin e tekstit dhe dërgimin e e-maileve; dhe,
 • Fleksibilitet dhe aftësi për të punuar nën presion dhe brenda afateve të limituara

Avantazh

 • Diplomë universitare e nivelit të dytë në një disiplinë menaxhimi
 • Njohuri të gjuhës lokale ose gjuhës më të zakonshme të folur në zonën e Misionit
 • Edukim dhe përvojë pune me sistemin ligjor kontinental evropian
 • Përvojë me programet e integrimit gjinor
 • Njohuri për historinë dhe zhvillimet politike rajonale; dhe/ose,
 • Njohja me parimet e OSBE -së, angazhimet dhe monitorimin e OSBE -së

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Asiston Drejtorin në koordinimin e strategjisë, politikës, programit dhe buxhetit të Departamentit
 • Siguron kontrollin e cilësisë së programeve, raporteve dhe aktiviteteve të Departamentit duke analizuar pikat e forta dhe të dobëta, duke propozuar përmirësimet e nevojshme, duke punuar me stafin e Departamentit për të siguruar produktin e punës aktual dhe me ndikim; dhe duke shërbyer si Kryeredaktor i Departamentit
 • Mbikëqyr integrimin gjinor brenda aktiviteteve buxhetore dhe jo-buxhetore të Departamentit
 • Siguron që komunikimi midis stafit të Departamentit dhe stafit të selisë të jetë i ngushtë dhe i koordinuar; është përgjegjës për transmetimin e vazhdueshëm të politikave të Departamentit në terren, duke siguruar që Qendrat Rajonale të OSBE -së të jenë të integruara mirë në Departament
 • Ndihmon Drejtorin në përcaktimin e kërkesave të personelit dhe adreson në mënyrë proaktive të çështjeve të personelit
 • Vendos marrëdhënie pune me partnerë të jashtëm duke përfshirë organizata të tjera ndërkombëtare që punojnë në fushën e të drejtave të njeriut, përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe OJF -të vendore dhe ndërkombëtare
 • Vepron si Drejtor i Përkohshëm i Departamentit për të Drejtat e Njeriut dhe Komunitetet gjatë mungesës së Drejtorit
 • Kryen detyra të tjera të caktuara nga Drejtori, deri në masën 30%

Afati i Fundit i Aplikimit: 7 Tetor 2021

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të vazhdojnë me procedurat e aplikimit duke ndjekur këtë link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020