PunësimZyrtar Ligjor te OSBE

September 11, 20210

Misioni i OSBE-së në Kosovë po kërkon një Zyrtar/e të Lartë Ligjor/e.

 

Kërkesat e përgjithshme 

 • Gjendje e shkëlqyer fizike
 • Posedimi i lejes së drejtimit dhe pasja e aftësisë për të drejtuar automjetin duke përdorur kamio manuale
 • Aftësi për të përballuar vështirësitë fizike dhe gatishmërinë për të punuar orë shtesë dhe në një mjedis me infrastrukturë të kufizuar

 

Kërkesa për Fushën e Ekspertizës

 • Bachelor në drejtësi ose përvojë të mëparëshme (të rëndësishme) pune në drejtësinë penale dhe/ose zbatimin e ligjit 
 • Përvojë në praktikimin e ligjit, p.sh. gjyqtarë, prokurorë, avokatë, etj.
 • Njohuri për procedurat në sallën e gjyqit; ligjin dhe procedurën penale
 • Njohuri për standardet dhe instrumentet e procedurës juridike ndërkombëtare
 • Aftësi të dukshme organizative, analitike, komunikuese dhe ndërpersonale
 • Së paku 6 vjet përvojë profesionale përkatëse

 

Aftësi të detyrueshme:

 • Diplomë universitare e nivelit të parë në fushën përkatëse
 • Njohuri për procedurat në sallën e gjyqit, në fushat e së drejtës dhe procedurës penale; të drejtën civile ose administrative dhe procedurat përkatëse
 • Njohuri për të drejtën ndërkombëtare dhe për të drejtat e njeriut
 • Përvojë në punën me gjykatat ose monitorimin e gjykatave
 • Aftësi dhe gatishmëri e demonstruar për të punuar si anëtar i një ekipi, me njerëz me prejardhje të ndryshme kulturore dhe fetare, gjini të ndryshme dhe pikëpamje të ndryshme politike, duke ruajtur paanshmërinë dhe objektivitetin 
 • Ndjeshmëri dhe gjykim kulturor i demonstruar ndaj kushteve dhe bashkësive lokale
 • Fleksibilitet dhe aftësi për të punuar nën presion dhe brenda një afati kohor të kufizuar
 • Njohuri shumë të mira të Anglishtes profesionale 
 • Aftësia për të përdorur aplikacionet e Windows, duke përfshirë përpunimin e tekstit dhe e-mail

 

Avantazh

 • Njohja e situatës politike rajonale dhe sistemit ligjor në zonën e Misionit
 • Përvojë në reformën gjyqësore ose drejtësinë kalimtare
 • Përvojë e mëparshme ndërkombëtare në zonat e misionit, mundësisht në rajonin e Evropës Juglindore
 • Përvojë me menaxhimin e projekteve
 • Njohuri të gjuhëve të tjera lokale ose gjuhëve më të zakonshme

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Monitoron rastet e së drejtës penale, civile ose administrative dhe ato në sektorin e drejtësisë
 • Raporton në baza javore mbi shkeljet sistematike të të drejtave të njeriut dhe çështje të tjera ligjore të vëzhguara përmes monitorimit të sektorit të drejtësisë në fushën e përgjegjësisë
 • Ndihmon në hartimin e raporteve duke siguruar informacion statistikor dhe analiza ligjore të shkeljeve të të drejtave të njeriut në fushat e përkatëse
 • Mban kontakte profesionale me profesionistë ligjorë brenda sektorit të drejtësisë
 • Shërben si ndërlidhës midis Misionit dhe aktorëve vendorë dhe ndërkombëtarë që veprojnë në sektorin e drejtësisë në fushën e përgjegjësisë
 • Harton dhe menaxhon projekte që synojnë përmirësimin e sektorit të drejtësisë në fushën e përgjegjësisë
 • Ofron mbështetje për institucionet përkatëse të Kosovës që kanë për qëllim trajnimin e avokatëve, prokurorëve dhe gjyqtarëve që punojnë në Kosovë, duke përfshirë vlerësimin e nevojave për trajnim, zhvillimin e planit të trajnimit dhe kurrikulave, shpërndarjen e paketave të identifikuara të trajnimit
 • Mbikqyr stafin
 • Kryen detyra të tjera sipas kërkesës

 

Afati i fundit i aplikimeve: 14.09.2021

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të vazhdojnë me procedurat e aplikimit duke ndjekur këtë link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020