Drejtues për Seksionin e Ligjit dhe Drejtësisë te OSBE Kosova


Misioni i OSBE -së në Kosovë po kërkon një Drejtues/e  për Seksionin e Ligjit dhe Drejtësisë.

Kërkesat e përgjithshme 

 • Gjendje e shkëlqyer fizike
 • Posedimi i lejes së drejtimit dhe pasja e aftësisë për të drejtuar automjetin duke përdorur kamio manuale
 • Aftësi për të përballuar vështirësitë fizike dhe gatishmërinë për të punuar orë shtesë dhe në një mjedis me infrastrukturë të kufizuar

 

Kërkesa lidhur me Fushën e Ekspertizës

 • Eksperiencë e mëparshme në praktikën e ligjit, p.sh.ish- gjyqtar/e, ish-prokuror/e, avokat/e, etj
 • Të ketë njohuri për procedurat në sallën e gjyqit dhe ligjin e procedurën penale
 • Të ketë njohuri për standardet dhe instrumentet e procedurës juridike ndërkombëtare
 • Të ketë aftësi të dukshme organizative, analitike, komunikuese dhe ndërpersonale
 • Të ketë diplomë universitare të nivelit të dytë/certifikime nga kurse trajnuese  në drejtësi ose përvojë të  rëndësishme pune në drejtësinë penale dhe/ose zbatimin e ligjit
 • Të ketë të paktën 6 vjet përvojë profesionale të rëndësishme, të larmishme dhe përgjegjëse në mënyrë progresive, duke përfshirë të paktën 3 vjet në nivelin e menaxhimit, të rëndësishme për pozicionin aktual

Kërkesat Specifike të Misionit

 • Të ketë të paktën 10 vjet eksperiencë pune në salla gjyqi (si prokuror, gjyqtar, avokat/jurist, nëpunës gjyqësor, monitorues i gjykimit) ose aktivizim  në reforma gjyqësore, dhe ngritje kapacitetesh për institucione të të drejtave të njeriut (si Avokati i Popullit ose Qendra Kombëtare për të Drejtat e Njeriut), që kanë bërë të më bëjnë të drejtë e njeriut
 • Të njohë Të Drejtën Ndërkombëtare ose Të Drejtën Evropiane, dhe Instrumentet e Drejtave të Njeriut
 • Të ketë përvojë në hartimin, redaktimin dhe komentimin e dokumenteve ligjorë
 • Të ketë eksperiencë 3 deri në 5 vjecare me menaxhimin e projekteve
 • Të ketë të paktën 5 vjet eksperiencë menaxhuese dhe mbikqyrëse 
 • Të ketë njohuri mbi përdorimin e aplikacioneve të Windows, duke përfshirë përpunimin e tekstit dhe dërgimin e e-maileve
 • Rrjedhshmëri në anglishten profesionale
 • Aftësi dhe gatishmëri e demonstruar për të punuar si anëtar/e i/e një ekipi, me njerëz me prejardhje të ndryshme kulturore dhe fetare, gjini të ndryshme dhe pikëpamje të ndryshme politike, duke ruajtur paanshmërinë dhe objektivitetin
 • Të demonstrojë ndjeshmëri në  gjykimin kulturor ndaj kushteve dhe komuniteteve lokale
 • Të jetë fleksibël dhe i/e aftë për të punuar nën presion dhe me afate kohore të kufizuara

Avantazh

 • Përvojë e mëparshme  pune me organizata ndërkombëtare, përfshirë OKB -në, OSBE -në, etj., ose donatorët dypalësh të cilët fokusohen në respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit
 • Përvojë e mëparshme pune në rajon ose njohuri për kontekstin politik rajonal dhe kuadrin ligjor në fuqi
 • Përvoja e mëparshme e punës në terren

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Koordinon dhe drejton strategjinë afatshkurtër dhe afatmesme të tre portofoleve kryesore tematike të LJS-së, në përputhje me prioritetet strategjike të Misionit të OSBE-së në Kosovë dhe Departamentit të të Drejtave të Njeriut dhe Komuniteteve
 • Ndërlidhet me seksionet e tjera të Departamentit për të Drejtat e Njeriut dhe Komunitetet dhe me stafin përkatës në terren, në mënyrë që të sigurohet një qasje koherente e aktiviteteve të LJS -së brenda Departamentit të të Drejtave të Njeriut dhe Komuniteteve
 • Harton dhe zbaton projektet përkatëse të Ligjit dhe Drejtësisë, duke siguruar koherencë dhe efektivitet, dhe duke garantuar monitorim dhe vlerësim të brendshëm
 • Shqyrton dhe analizon raportet ditore dhe javore dhe memorandumet përcjellëse të rasteve të prodhuara nga stafi i ndodhur në qendrat rajonale të OSBE-së
 • Koncepton, redakton dhe mbikëqyr hartimin e të gjitha raporteve periodike, tematike dhe të vecantë të LJS-së dhe editon të gjitha raportet dhe rezultatet e jashtme të LJS -së
 • Drejton takimet përkatëse të advokimit me aktorët vendorë dhe ndërkombëtarë dhe diskuton çështje që lidhen me mandatin e LJS-së, duke siguruar koordinimin e projektit
 • Takohet me zyrtarët e institucioneve të Kosovës, dhe jep rekomandime për nevojat e trajnimeve dhe aktivitetet e krijimit të kapaciteteve
 • Koordinon ndjekjen e veprimeve e nevojshme për të realizuar rekomandimet dhe gjetjet e LJS-së
 • Mbikëqyr ndërhyrjet ligjore, si dhe punën e lidhur me administrimin e projektit – kryer nga stafi profesional dhe mbështetës i LJS -së, me post pune në seli dhe në terren
 • Trajton të gjitha çështjet e menaxhimit të stafit, duke përfshirë punësimin dhe menaxhimin e performancës së stafit të LJS-së
 • Propozon, harton dhe, nëse është e përshtatshme, udhëheq zbatimin e trajnimeve për stafin e LJS-së dhe mbikëqyr trajnimin e homologëve të LJS-së, trupës gjyqësore dhe jo-gjyqësore, duke siguruar kontroll të cilësisë dhe  koherencës
 • Kryen detyra të tjera sipas kërkesës.

Afati i Aplikimit: 7 Tetor 2021

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të vazhdojnë me procedurat e aplikimit duke ndjekur këtë link.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *