OSBE KS: Zëvendës Drejtor për Çështjet Ligjore


Misioni i OSBE-së në Prishtinë, Kosovë ka një vend vakant për pozicionin Zëvendës Drejtor për Çështjet Ligjore.

Kërkesa të përgjithshme 

 • Gjendje e shkëlqyer fizike
 • Leje drejtimi e vlefshme dhe aftësi për të drejtuar automjetin duke përdorur transmision manual
 • Aftësi për të përballuar vështirësitë fizike të punës dhe gatishmëri për të punuar me orë shtesë dhe në një mjedis me infrastrukturë të kufizuar

Kërkesa të Fushës së Eksperitës

 • Diplomë universitare e nivelit të dytë në drejtësi ose përvojë e rëndësishme pune në drejtësinë penale dhe/ose zbatimin e ligjit 
 • Një diplomë universitare e nivelit të parë e kombinuar me dy vjet shtesë përvojë kualifikuese mund të pranohet në vend të diplomës universitare të nivelit të dytë
 • Përvojë me aplikimin e ligjit, p.sh. gjyqtar, prokuror, avokat, etj
 • Njohuri për procedurat në sallën e gjyqit dhe ligjin e procedurën penale
 • Njohuri për standardet dhe instrumentet ndërkombëtar të procedurës juridike 
 • Aftësi të dukshme organizative, analitike, komunikuese dhe ndërpersonale

Përvoja

Minimumi 6 vjet përvojë profesionale të rëndësishme, të larmishme dhe përgjegjëse në mënyrë progresive, duke përfshirë të paktën 3 vjet në nivelin e menaxhimit, të përshtatshëm për pozicionin aktual.

Kërkesat Specifike të Misionit

Të detyrueshme

 • Njohuri të së drejtës ndërkombëtare
 • Përvojë me hartimin dhe/ose rishikimin e legjislacionit dhe teksteve ligjore
 • Aftësi të forta analitike dhe aftësi për të marrë parasysh implikimet e ndryshme të politikave dhe për të identifikuar çështjet strategjike për Misionin e OSBE -së në Kosovë 
 • Diskrecion dhe gjykim i shëndoshë në aplikimin e ekspertizës për të zgjidhur çështje të ndjeshme dhe/ose komplekse për Misionin
 • Rrjedhshmëri profesionale në gjuhën angleze
 • Aftësi të demonstruara organizative, analitike dhe komunikuese
 • Aftësi dhe dëshirë e demonstruar për të punuar me njerëz me prejardhje të ndryshme kulturore e fetare dhe me pikëpamje të ndryshme, duke ruajtur paanshmërinë dhe objektivitetin
 • Aftësia për të përdorur paketat Windows, përfshirë përpunimin e tekstit dhe dërgimin e  e-maileve

Të dëshirueshme

 • Njohuri për ligjin material të aplikuar në zonën e Misionit
 • Njohuri për marrëveshjet përkatëse dhe direktivat ndërkombëtare të zbatueshme për Misionin
 • Përvojë e mëparshme me OSBE ose organizata të tjera ndërkombëtare
 • Përvojë e mëparshme me misionet në terren
 • Njohuri për situatën politike dhe kulturore rajonale
 • Njohuri për gjuhën (gjuhët) lokale të folur/a në zonën e Misionit

Detyrat dhe Përgjegjësitë

Nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Drejtorit të Çështjeve Ligjore, Zëvendës Drejtori i Çështjeve Ligjore do të ngarkohet me detyrat e mëposhtme:

 • Ndihmon Drejtorin e Çështjeve Ligjore në drejtimin dhe mbikëqyrjen e punës dhe stafit të Zyrës së Çështjeve Ligjore dhe vepron si Drejtor i Çështjeve Ligjore në mungesë të tij/saj nga Misioni
 • Ofron këshilla dhe analiza juridike a) mbi interpretimin e të gjitha fushave të mandatit të Misionit, ndër të tjera, për të drejtat e njeriut, demokracinë, mediat, zgjedhjet, trajnimin e policisë dhe sigurisë publike; b) për çështje që lidhen me funksionet, strukturën dhe aktivitetet e Misionit; dhe c) në lidhje me ligjin e përgjithshëm të zbatueshëm në zonën e Misionit
 • Ndihmon Drejtorin e Çështjeve Ligjore në koordinimin dhe mbikëqyrjen dhe, sipas rastit, ndërmarrjen e hulumtimit dhe studimin e precedentëve ligjorë që lidhen me funksionin, strukturën dhe aktivitetet e Misionit, ndër të tjera fushat e përcaktuara në mandatin e Misionit dhe ato ndërkombëtare, publike, private dhe administrative; dhe duke ndihmuar në sigurimin e interpretimeve të qëndrueshme të instrumenteve ligjore të rëndësishme për punët e Misionit
 • Rishikon dhe pastron nga perspektiva ligjore draft letrat, raportet, propozimet, marrëveshjet dhe tekstet e tjera para miratimit nga Drejtuesi i Misionit
 • Siguron këshilla dhe analiza ligjore mbi çështjet e së drejtës ndërkombëtare që prekin statusin, privilegjet dhe imunitetin e Misionit dhe marrëdhëniet e tij ligjore me qeveritë dhe organizatat ndërkombëtare
 • Ofron Këshillave ligjore dhe interpreton Vendimet e Këshillit të Përhershëm të OSBE -së dhe Rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që prekin Misionin dhe mandatin e tij; këshillon për interpretimin e marrëveshjeve, traktateve dhe konventave ndërkombëtare që prekin Misionin; përgatit draft korrespondencën, shënimet dhe marrëveshjet, sipas kërkesës, në lidhje me sa më sipër; rishikon dhe pastron pjesët ligjore të raporteve sipas kërkesës
 • Këshillon për pretendimet ndaj dhe kundër Misionit, për çështjet doganore dhe tatimore, ligjin ndërkombëtar të transportit dhe kontratave; duke ndihmuar në shqyrtimin dhe pastrimin dhe hartimin e dokumenteve ligjore, përfshirë kontratat, Memorandumet e Mirëkuptimit, Zbatimin e Marrëveshjeve të Partnerëve, Shënimet Verbale dhe korrespondencën në lidhje me procedurat para gjykatave dhe organeve të tjera në Kosovë
 • Harton dokumente dhe ofron këshillim për çështjet që lidhen me Komitetet dhe Bordet e Misionit, përfshirë Komitetin e Menaxhimit të Materialeve të Fondit dhe komitetet dhe bordet e tjera të krijuara
 • Kryen  detyra të tjera siç kërkohen nga Drejtuesi i Misionit

Afati i fundit për Aplikim: 19 Tetor 2021

Për informacion më të detajuar mbi strukturën dhe punën e Misionit të OSBE -së në Kosovë, ju lutemi vizitoni këtë link.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *