Bashkimi i Shoqërive : Mbrojtja e Tregut nga Konkurrenca e Padrejtë


Në një postim të mëparshëm në blog, kemi përmendur bashkimin e shoqërive si një proces ligjor që mund të rezultojë në një dominancë të padrejtë në treg nga shoqëria e re e formuar.

 

Çfarë është bashkimi i shoqërive?

 

Bashkimi i shoqërive është një ndryshim i qëndrueshëm i kontrollit për shkak të:

 • Bashkimit të dy ose më shumë ndërmarrjeve, ose pjesëve të ndërmarrjeve – të cilat, në fillim, ishin të pavarura nga njëra -tjetra
 • Fitimit të kontrollit direkt ose indirekt nga një ose më shumë persona, të cilët kanë në të njëjtën kohë kontroll mbi të paktën një ndërmarrje tjetër, duke blerë pjesët kontrolluese të një ndërmarrjeje tjetër
 • Sjelljes së shoqërisë së re të përbashkët, si një njësi e pavarur ekonomike në treg.
Një bashkim mund të arrihet duke:

 

 • Blerë  asetet e një ndërmarrje
 • Blerë  të drejtat e votës në organet drejtuese të një ndërmarrjeje.

 

A është bashkimi i paligjshëm?

 

Aspak! Ligji nuk e ndalon bashkimin e shoqërive. Megjithatë, ligji kërkon nga Autoriteti i Konkurrencës të tregojë  kujdesin e duhur në këto veprime:

Në zbatim të ligjit, Autoriteti ka kompetencën për të dhënë autorizimin për procesin e bashkimit vetëm nëse:

 • Xhiroja e të gjitha ndërmarrjeve pjesëmarrëse së bashku në tregun ndërkombëtar është më shumë se 7 miliardë lekë, dhe 
 • Xhiroja e të paktën një ndërmarrjeje pjesëmarrëse, në tregun e brendshëm, është më shumë se 200 milionë lekë.

Ose

 • Xhiroja e të gjitha ndërmarrjeve pjesëmarrëse së bashku në tregun e brendshëm është më shumë se 400 milionë lekë, dhe 
 • Xhiroja e të paktën një ndërmarrjeje pjesëmarrëse, në tregun e brendshëm, është më shumë se 200 milionë lekë.
Shoqëritë duhet të njoftojnë autoritetin brenda 30 ditëve nga data kur ata bien dakord për bashkimin.
A është i detyrueshëm njoftimi?

 

Po, përndryshe bashkimi është i pavlefshëm. Gjithashtu, përveç njoftimit, Autoriteti duhet të japë autorizimin e tij për procesin që ai të jetë ligjërisht i vlefshëm. Ky e fundit jepet kur plotësohen kushtet e mëposhtme:

 • Bashkimi do të sjellë eficencë ekonomike
 • Bashkimi do të rrisë mirëqenien e konsumatorëve
 • Kjo eficencë ekonomike do të vijë si rezultat vetëm për shkak të këtij bashkimi
 • Eficnca ekonomike duhet të verifikohet

Sidoqoftë, ligji parashikon autorizimin për një bashkim të përkohshëm vetëm kur ekziston një arsye e rëndësishme. Kjo arsye mund të jetë për të ndaluar një dëm serioz dhe të pariparueshëm që mund të rrezikojë shoqëritë pjesëmarrëse ose palët e treta.

Në çdo rast, i takon Autoritetit të vendosë pasi të shqyrtojë të gjitha rezultatet e mundshme.

Me pak fjalë, bashkimi nuk duhet parë si një njësi ekonomike e krijuar me qëllim prishjen e  balancave të tregut ose për të bërë mashtruar ligjin.

Qëllimi i ligjvënësit tonë është të mbështesë ekonominë e tregut të lirë duke mbrojtur në të njëjtën kohë interesat ligjore dhe mirëqenien e qytetarëve të tij.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *